Vedtægter

  

 

Vedtægter for Nr. Søby CK Cykelmotion

§ 1: Foreningens navn og hjemsted:
a: Foreningens navn er Nr. Søby CK Cykelmotion og den er hjemmehørende i Skive Kommune.
b: Stiftet den 8. november 2011.

§2: Foreningens formål:

NSCK Cykelmotions formål er at skabe en cykelmotionsafdeling under NSCK for cyklister i alle niveauer, hvor samvær og sociale relationer danner grundlag for et stærkt fællesskab.

 

§3: Medlemsskab af organisationer:

NSCK Cykelmotion er medlem af DCU motion.

 

§4: Medlemmer:

a: Som medlem af NSCK Cykelmotion kan enhver, der ønsker at dyrke motionscykling eller som passiv medlem vedkender sig nærværende vedtægter, optages.

b: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der er vægtige grunde hertil.

c: Det udelukkende medlem kan anke kendelsen til førstkommende bestyrelsesmøde/generalforsamling i NSCK Cykelmotion.

 

§5: Kontingent:

a: Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

b: Kontingentet følger kalenderåret.

c: Kontingentet betales forud for et år ad gangen.

d: Ind- og udmeldelse af NSCK kan kun ske hos klubbens kasserer.

e: Ved udmeldelse sker ingen kontingentrefusion.

f: Udmeldelse skal ske skriftligt.

g: Et beløb af kontingentet går til NSCK.

​h: Bestyrelsesmedlemmer har fri kontingent. 

 

§6: Valgbarhed og stemmeret:

Medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, enten ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Gælder kun til NSCK Cykelmotion. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

 

 

§7: Bestyrelsen:

a: Bestyrelsen består af 3 medlemmer samt 2 aktivitetsudvalgs-medlemmer.

b: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. De 3 bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i ulige år og kasserer og bestyrelsesmedlem
i lige år. De 2 aktivitetsmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

c: Bestyrelsens sammensætning
1 formand
1 kasserer
1 bestyrelsesmedlem

2 aktivitetsudvalgsmedlemmer som ikke har mødepligt på bestyrelsesmøderne.

d: Genvalg kan ske.

e: Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen i NSCK Cykelmotion.

f: Bestyrelsen er beslutningdygtig, når alle 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

g: Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøderne. Der afholdes minimum 2 årlige møder.

h: Bestyrelsen fører regnskab over klubbens midler.

i: Regnskabsåret er fra 1/11-31/10.

j: NSCK Cykelmotion tegnes over for offentligheden af bestyrelsen.

 

§8: Ændring af vedtægter:

Ændring af vedtægterne skal ske ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer til generalforsamlingen.

 

§9: Udvalg:

a: Aktiviteterne varetages af et aktivitetsudvalg på 2 medlemmer.

b: Bestyrelsen kan udover det faste udvalg nedsætte udvalg efter behov.

 

§10: Ordinær generalforsamling:

a: NSCK Cykelmotions årlige ordinære generalforsamling er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

b: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

c: Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

d: Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen skriftligt i hænde og offentliggøres senest 7 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

e: Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

f: Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot et medlem ønsker det.

g: Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af næste års kontingent.

6. Valg af bestyrelse, 1 suppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

7. Valg af aktivitetsudvalgsmedlemmer.

8. Eventuelt.


§11: Klubbens ophævelse:

Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvor der kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne giver fremmøde og heraf 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende. Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning til fordel for NSCK.

Vedtægter for Nr. Søby CK Cykelmotion godkendt den 8. november 2011.

 

Formand:                          Kasserer:

Søren Hinnerup                Lars Balling

Aktivitetskalender


Januar 2022
ManTirOnsTorFreLørSøn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Nyhedsbrev


Modtag de seneste nyheder fra Nr. Søby CK - Motion direkte på din mail.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.